Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Skilsmissegrupper (2. utg.)

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Skilsmissegrupper (2. utg.)

Forfattere
Rasmussen, L-M. P., Christiansen, Ø.
Årstall
2022
Tidsskrift
Ungsinn
Volum
Sider
BAKGRUNN: Skilsmissegrupper er et helsefremmende og forebyggende gruppebasert tiltak for barn og ungesom tilbys gjennom skolen, primært via helsesykepleier. Målet med tiltaket er å gi barn somopplever samlivsbrudd i familien en arena for å møte andre barn som har lignende erfaringer, åkunne snakke med andre enn foreldrene om hvordan det oppleves, og å bli bedre i stand til åhåndtere (den nye) hverdagen. Tiltaket ble utviklet tidlig på 2000-tallet av to helsesykepleiere, ogdrives i dag gjennom organisasjonen Voksne for Barn. METODE: Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk i databasene Embase,Medline og Psykinfo, NORART, Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS og SweMed. Det er også søkt iinternasjonale kunnskapsdatabaser om evidens samt innhentet informasjon om tiltaket fratiltakseier. Litteratursøk og annen innhentet informasjon ble gjennomgått for å identifisere nordiskeeffektstudier, internasjonale oppsummeringsstudier og eventuelt andre norske studier om tiltaket. RESULTATER: Resultatene i denne kunnskapsoppsummeringen består av en vurdering av tiltakets beskrivelse,foreliggende studier, og implementeringskvalitet. Skilsmissegrupper er godt beskrevet og bygger pået kjent teorigrunnlag. Videre bygger denne kunnskapsoppsummeringen på tre kvalitative studiersom har undersøkt både ungdommenes og utøvernes opplevelse med gruppene, samt enevalueringsrapport, men det foreligger ingen nordiske effektstudier av tiltaket hvilket gjør detvanskelig å si noe om effekten av tiltaket. KONKLUSJON: Skilsmissegrupper klassifiseres på evidensnivå 2 – Teoretisk begrunnet tiltak

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Tema

Utvikling og livsmestring

Trivsel

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Egenskaper

Ungsinn: tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.