Våre arbeidsmetoder

Vi tar i bruk gjennomsiktige og etterprøvbare metoder som følger internasjonal standard for "beste praksis" innen kunnskapsoppsummering for å finne alle relevante systematiske oversikter om effekt av tiltak relevant for barn og unges psykiske helse og velferd.

IN SUM henter publikasjoner fra følgende databaser:

*publikasjoner fra år 2015 til d.d. Resterende kilder inkluderer publikasjoner fra år 2000 til d.d.

 

IN SUM blir oppdatert månedlig og nye publikasjoner blir fortløpende publisert i databasen.

I utvelgelse og vurdering av nye publikasjoner bruker vi programvaren Covidence.

To redaksjonsmedarbeidere vurderer alle referanser for inklusjon etter internasjonale standarder for god kunnskapsoppsummering.

For å bli inkludert må en litteraturoversikt møte minimumskriterier for kvalitet for å bli vurdert til å være en systematisk oversikt. Dette er viktig fordi en litteraturoversikt kan gi villedende konklusjoner hvis den ikke er utført etter systematiske prinsipper og metoder.

Hele søkestrategien finner du i vedlegget nederst på denne siden.

 

Våre kriterier til systematiske oversikter:

1. Oppgis det klare inklusjons-/eksklusjonskriterier?

2. Er søkestrategien omfattende nok?

3. Ble de inkluderte studiene slått sammen/ble resultatene fra de inkluderte studiene sammenstilt?

4. Ble de inkluderte studiene kvalitetsvurdert?

5. Finnes tilstrekkelig informasjon om de inkluderte studiene/er de inkluderte studiene tilstrekkelig beskrevet?

For å bli inkludert i IN SUM må 4 av disse kriteriene møtes, hvorav 1-3 er obligatoriske

 

Kvalitetsvurdering av systematiske oversikter

Vi har kvalitetsvurdert ca. 70 % av oversiktene i IN SUM ved hjelp av sjekklisten AMSTAR (ekstern). Kvalitetsvurderingene bestiller du via knappen «Få tilsendt kvalitetsvurdering på mail" i referanseoppslaget.

Oversikter skal etterleve vitenskapelige kriterier for transparens og etterrettelighet og følge internasjonale standarder for oppsummering av forskning som for eksempel PRISMA (ekstern). Dessverre er ikke alle systematiske oversikter av god kvalitet. I verste fall kan resultatene i en dårlig utført oversikt gi feilaktige resultater. Eksempler på feilkilder kan være at forfatterne ikke finner alle relevante studier, at kvalitetsvurderingen av studiene er biased eller at sammenstillingen av resultatene gjøres på feilaktig grunnlag.

I en god systematisk oversikt har forfatterne en klar og avgrenset problemstilling, en omfattende søkestrategi, forhåndsdefinerte kriterier for inklusjon og eksklusjon, kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene, gode beskrivelser av de inkluderte studiene og sammenstilling av alle studiene enten i metaanalyse eller i tekst.

 

15.03.2023  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send