Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: ICDP (2. utg.)

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: ICDP (2. utg.)

Forfattere
Reedtz, C., Lauritzen, C.
Årstall
2017
Tidsskrift
Ungsinn: Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge
Volum
2
Sider
BAKGRUNN Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering om effektene av tiltaket International Child Development Programme (ICDP) i Norge. Artikkelen er en revisjon av en tidligere beskrivelse av det samme tiltaket i Ungsinn (Reedtz, 2009). ICDP er et foreldreveiledningsprogram som søker å støtte barns psykososiale utvikling gjennom styrking av omsorgspersonens kompetanse i deres omsorgsutøvelse for barn. ICDP er et lavterskel, tidsavgrenset og strukturert veiledningstiltak for omsorgspersoner for barn i alderen 0-18 år. Tiltaket er utviklet av Karsten Hundeide og Henning Rye. Tiltakseier i Norge er Bufdir og ICDP Norge. ICDP blir gjennomført på de arenaer der barnet og dets omsorgsgivere holder til i lokalmiljøet samt i fengsel dersom omsorgsgiver/e er fengslet. METODE Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk i databasene Embase, Medline, PsycINFO, Norart, Cochrane, Cristin, Nora, Scopus og Swemed. Fem artikler basert på delvis samme utvalg tilfredsstilte inklusjonskriteriene. RESULTATER Resultatene omfatter en oppsummering av tiltakets beskrivelse, inkluderte effektstudier, forskningsmetodisk kvalitet og implementeringskvalitet. ICDPs målsettinger, tiltaksarenaer, utforming og metoder er beskrevet. Det foreligger én studie som gjennom to artikler har undersøkt tiltakets effekt i norsk kontekst. Disse benyttet et kvasi-eksperimentelt design og bygger på pre- og posttestmålinger (artikkel 1), samt måling mellom 6 og12 måneder etter avsluttet intervensjon (artikkel 2). I tillegg er det tre artikler der ulike grupper er sammenlignet før og etter deltakelse i ICDP. Totalt sett var det ingen effekt for de fleste utfallsvariabler som ble målt på tvers av studiene. Resultatene viste noen små positive effekter for enkelte utfallsmål knyttet til foreldreatferd (f.eks. Foreldrestrategi, Håndtering av barnet og Engasjement i barnet), vansker hos barnet (f.eks. SDQ Innvirkning på barnet og SDQ Total) og foreldres psykososiale helse. Studiene er imidlertid utført med svak forskningsmetodisk kvalitet og dette skaper usikkerhet om hvorvidt effektene er reelle og kan tilskrives tiltaket. Tiltaket har noen rutiner for å kvalitetssikre implementeringen, men ingen helhetlig strategi for dette eller spredning av tiltaket. KONKLUSJON Basert på Ungsinns kriterier klassifiseres ICDP på evidensnivå 3 – Tiltak med noe dokumentasjon på effekt.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Tema

Foreldreferdigheter

Samspill

Tilknytning

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Egenskaper

Ungsinn: tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.