Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn: En systematisk översikt med utvärdering av effekter och hälsoekonomiska aspekter

Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn: En systematisk översikt med utvärdering av effekter och hälsoekonomiska aspekter

Authors
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Year
2021
Journal
Volume
Pages
Sammanfattning Bakgrund och syfte I den här rapporten utvärderar vi program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn upp till 18 års ålder. Med program avser vi standardiserade manualbaserade insatser som syftar till att påverka ett beteende eller ett tillstånd. Rapporten täcker program som förmedlas till barnet självt i skolan eller som ges till föräldrarna eller hela familjen. Vi har avgränsat psykisk ohälsa till dels utagerande dels inåtvända problem och beteenden. Till utagerande beteenden hör aggressivitet och störande uppförande. Vi avgränsade inåtvända problem till ångest och depressivitet. Kortsiktiga mål för den här typen av program är att minska nivån av problem på gruppnivå. Långsiktiga mål är att förebygga svåra problem och diagnoser som normbrytande beteenden, uppförandestörning, ångest och depression och att minska risken för långsiktiga konsekvenser av psykisk ohälsa som till exempel kriminalitet, våld och suicid. För att ett program skulle ses som förebyggande krävde vi att effekterna följdes upp efter minst sex månader, i enlighet med internationella riktlinjer. Förebyggande program kan ges på flera nivåer. Universella program förmedlas brett, till exempel till hela skolor medan selektiva program erbjuds till grupper av barn som på gruppnivå har en förhöjd risk för psykisk ohälsa. Indikerade program ges riktat till barn som visar tidiga tecken på psykisk ohälsa. Studier där barnen uppfyllde kriterier på en diagnos och där målet var att snabbt få en förbättring, det vill säga snarast behandling, ingick inte i utvärderingen. Syftet med projektet var att uppdatera en tidigare SBU-rapport från år 2010 om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Uppdateringen är en del av ett regeringsuppdrag om psykisk hälsa bland barn och unga (S2020/01043/FS). Rapporten består av systematiska översikter om programmens effekter och risker, de erfarenheter som finns av programmen och deras kostnadseffektivitet samt en diskussion om etiska och sociala aspekter på användningen av program.

Oversett med Google Translate
-
Type of intervention

Preventive- and Promotive Health Interventions

Early Intervention

Topic

Mental Health Problems and Disorders

Emotional Problems

Selective Mutism

Self-harm/Suicide

Intervention

The organization of interventions

School/Preschoolbased Interventions

Age group

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Characteristics

Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services

More information
Looking for more information on this topic? Click on the links below to search PsykTestBarn and Håndboka