Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn: En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska/ekonomiska, sociala och etiska aspekter

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn: En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska/ekonomiska, sociala och etiska aspekter

Forfattere
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Årstall
2021
Tidsskrift
Volum
Sider
Sammanfattning Bakgrund och syfte I den här rapporten utvärderar vi program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn upp till 18 års ålder. Med program avser vi standardiserade manualbaserade insatser som syftar till att påverka ett beteende eller ett tillstånd. Rapporten täcker program som förmedlas till barnet självt i skolan eller som ges till föräldrarna eller hela familjen. Vi har avgränsat psykisk ohälsa till dels utagerande dels inåtvända problem och beteenden. Till utagerande beteenden hör aggressivitet och störande uppförande. Vi avgränsade inåtvända problem till ångest och depressivitet. Kortsiktiga mål för den här typen av program är att minska nivån av problem på gruppnivå. Långsiktiga mål är att förebygga svåra problem och diagnoser som normbrytande beteenden, uppförandestörning, ångest och depression och att minska risken för långsiktiga konsekvenser av psykisk ohälsa som till exempel kriminalitet, våld och suicid. För att ett program skulle ses som förebyggande krävde vi att effekterna följdes upp efter minst sex månader, i enlighet med internationella riktlinjer. Förebyggande program kan ges på flera nivåer. Universella program förmedlas brett, till exempel till hela skolor medan selektiva program erbjuds till grupper av barn som på gruppnivå har en förhöjd risk för psykisk ohälsa. Indikerade program ges riktat till barn som visar tidiga tecken på psykisk ohälsa. Studier där barnen uppfyllde kriterier på en diagnos och där målet var att snabbt få en förbättring, det vill säga snarast behandling, ingick inte i utvärderingen. Syftet med projektet var att uppdatera en tidigare SBU-rapport från år 2010 om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Uppdateringen är en del av ett regeringsuppdrag om psykisk hälsa bland barn och unga (S2020/01043/FS). Rapporten består av systematiska översikter om programmens effekter och risker, de erfarenheter som finns av programmen och deras kostnadseffektivitet samt en diskussion om etiska och sociala aspekter på användningen av program.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

ADHD

Autismespekter

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Egenskaper

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.