Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PMTO-foreldregruppe (2. utg.)

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PMTO-foreldregruppe (2. utg.)

Forfattere
Adolfsen, F. Reedtz, C. Koposov, R. Fossum, S.
Årstall
2022
Tidsskrift
Ungsinn: Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge
Volum
Sider
BAKGRUNN: Denne artikkelen oppsummerer kunnskapen om effektene av PMTO-foreldregruppe (tidligere kalt TIBIR – Foreldregruppeintervensjonen) som intervensjon i TIBIR-programmet. Artikkelen er en revisjon av en tidligere beskrivelse av det samme tiltaket i Ungsinn, men er videreutviklet i henhold til Ungsinns nye kriterier og prosedyrer. Intervensjonen baserer seg på prinsippene fra Parent Management Training Oregonmodellen (PMTO), med det unntaket at i denne intervensjonen møtes foreldrene i grupper over 12 samlinger. Det deltar inntil 12 foreldre/foresatte i gruppene og gruppen ledes av to gruppeledere. Målgruppen for tiltaket er foreldre og foresatte til barn med begynnende atferdsproblemer, men tiltaket kan også tilbys til familier som har barn med identifiserte atferdsproblemer. METODE: Følgende databaser ble gjennomsøkt etter litteratur om tiltaket: Embase, Medline, Psychinfo, Cochrane, Cristin, Nora, Scopus og Svemed. RESULTATER: Tre studier som omhandlet PMTO–foreldregruppe ble identifisert og inkludert. Det er gjennomført tre norske studier; en effektstudie blant norske foreldre og to studier med henholdsvis foreldre med minoritetsbakgrunn og fosterforeldre. Det foreligger en god beskrivelse av tiltaket i manualer, og tiltaket har en god teoretisk begrunnelse. Alle studiene er evaluert til å ha tilfredsstillende til god forskningsmetodisk kvalitet. Effektstørrelsene i de to studiene der disse er beregnet er i hovedsak små til moderate. Tiltaket har en god implementeringsstrategi og gode rutiner for å sikre at innholdet i tiltaket og effektene opprettholdes. KONKLUSJON: Studiene som evaluerer tiltaket har relativt god forskningsmetodisk kvalitet, og effektstørrelser beregnet til små til store. Hovedfunnene i de inkluderte studiene trekker alle i retning av at barnas atferdsproblemer reduseres som følge av tiltaket, samt at foreldreferdigheter styrkes. Det antas derfor at tiltaket vil være nyttig for mange i målgruppen.PMTO-foreldregruppe klassifiseres på evidensnivå 4 – som et tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Foreldreferdigheter

Samspill

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Egenskaper

Ungsinn: tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.