Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Olweus programmet (OBPP) – et skoleomfattende program mot mobbing og antisosial atferd (2. utg.)

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Olweus programmet (OBPP) – et skoleomfattende program mot mobbing og antisosial atferd (2. utg.)

Forfattere
Havik, T., Ertresvåg, S.
Årstall
2020
Tidsskrift
Ungsinn: Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge
Volum
1
Sider
Bakgrunn Olweus programmet (Olweus Bully Prevention Program; OBPP) skal redusere mobbing og antisosial atferd i skolen gjennom å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle. Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering om effekter av det forebyggende og skoleomfattende OBPP mot mobbing og antisosial atferd i grunnskolen, en vurdering av om tiltaket er virksomt og anbefalt til bruk i norske skoler. Metode Kunnskapsoppsummeringen bygger på systematiske litteratursøk i ulike databaser som Embase, Medline, Psykinfo, Norart, Cochrane, Cristin, Nora, Scopus, Campbell og Blueprint. I tillegg er informasjon innhentet fra tiltakseier. Resultater Det ble identifisert seks norske effektstudier, tre egne effektstudier fra USA og to uavhengige studier fra USA, to internasjonale meta-analyser og en internasjonal vurdering (Blueprint, som viser at OPBB oppfyller kravene til såkalt Blueprint- eller modellprogram). Resultatene inkluderer en vurdering av programmets beskrivelse, effektstudier, kvalitet av forskningsmetoder og implementeringskvalitet. Programmet er svært godt beskrevet og har svært gode system for å styrke implementeringskvalitet. Effekten av OBPP er godt beskrevet og dokumentert. Samtidig vil norske effektstudier som i større grad oppfyller dagens krav til dokumentasjon, som omfatter en bredere alderssammensetning og dermed større deler av målgruppen, som er elever i grunnskolen og flere uavhengige studier, styrke dokumentasjonen ytterligere. Resultatene må ses i lys av at utvikling og implementering av OBPP også har etablert et helt nytt fagfelt og forsking innen dette feltet, og representerer et arbeid som strekker seg tilbake til 1970-tallet. Konklusjon OBPP klassifiseres etter Ungsinn.no sine kriterier som et dokumentert virksomt tiltak på evidensnivå 5: Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Minoriteter/marginalisering

Mobbing

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Egenskaper

Ungsinn: tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.