Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Flyt (1. utg)

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Flyt (1. utg)

Authors
Sagatun, Å., Sæle, R. G.
Year
2024
Journal
Ungsinn: Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge
Volume
Pages
BAKGRUNN Flyt er et livsmestringsprogram for elever på 10. trinn som har til hensikt å gjøre deltakere bedre rustet til å gjennomføre videregående skole. Programmet er et styrkebasert gruppetiltak for ungdom i risiko for å droppe ut fra videregående, men ungdom uten kjent risiko inkluderes også. For elever omfatter tiltaket totalt 80 timer med organiserte aktiviteter fordelt på helg- og kveldssamlinger, fra oktober i 10. klasse til september påfølgende år. Foreldre deltar på fire samlinger. Kronprinsparets Fond er tiltaksutviklere, eiere av tiltaket og står for opplæring av gruppeledere i programmet. Tiltaket gjennomføres lokalt i kommunen. Det første kullet til å prøve programmet gjennomførte i 2019, og i 2022–23 gjennomførtes det i 17 kommuner. METODE Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk i databasene Embase, Medline og Psykinfo, NORART, Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS og SweMed. Det er også søkt i internasjonale kunnskapsdatabaser om evidens samt innhentet informasjon om tiltaket fra tiltakseier. Litteratursøk og annen innhentet informasjon ble gjennomgått for å identifisere nordiske effektstudier, internasjonale oppsummeringsstudier og eventuelt andre norske studier om tiltaket. RESULTATER Resultatene består av en vurdering av tiltakets beskrivelse, foreliggende effektstudier, forskningsmetodisk kvalitet og implementeringskvalitet. Flyt er godt beskrevet og bygger på et kjent teorigrunnlag. Det er gjennomført to norske evalueringer som har kartlagt brukererfaringer ved intervju, samt endring på noen variabler målt ved spørreskjema. Det foreligger ingen nordiske effektstudier av tiltaket. KONKLUSJON Flyt har en god teoretisk forankring og detaljerte beskrivelser av innhold og prosedyrer. Vi anbefaler å gjennomføre effektstudier som adresserer målsetningene eksplisitt med et tilstrekkelig stringent design. Flyt klassifiseres på evidensnivå 2 – Teoretisk begrunnede tiltak.

Oversett med Google Translate
-
Type of intervention

Preventive- and Promotive Health Interventions

Early Intervention

Topic

Development and Life Coping Skills

Social skills

Minority/Marginalization

School Refusal

Intervention

Psychosocial Treatments

Counseling/Support

The organization of interventions

Group Interventions

Public Health Interventions

Community-Based Interventions / Local Area

Age group

Adolescents (13-18 years)

Characteristics

Ungsinn: Journal of Effective Interventions for Children and Adolescents

More information
Looking for more information on this topic? Click on the links below to search PsykTestBarn and Håndboka