Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Cool Kids (1. utg)

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Cool Kids (1. utg)

Authors
Kaasbøll, J. Brøndbo, P. H.
Year
2023
Journal
Ungsinn: Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge
Volume
Pages
BAKGRUNN Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Cool Kids, et program med hovedmålsetting å hjelpe barn og unge i alderen 6–18 år i å håndtere angst og relaterte vansker. Programmet kan tilbys både individuelt og i gruppeformat, med ca. 10 møter. Cool Kids-programmet er teoretisk forankret i kognitiv adferdsterapi. Sentrale metoder i programmet omfatter psykoedukasjon, kognitiv restrukturering, eksponering og inkludering av foreldre. Opplæring, godkjenning av veiledere og godkjenning som Cool Kids-terapeut tilbys gratis av RKBU Vest. Programmet tilbys per i dag i Norge i kommunehelsetjenesten, skolehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten METODE Kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk i databasene Embase, Medline og Psykinfo, NORART, Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS og SweMed. Det er også søkt i internasjonale kunnskapsdatabaser om evidens samt innhentet informasjon om tiltaket fra tiltakseier. Litteratursøk og annen innhentet informasjon ble gjennomgått for å identifisere nordiske effektstudier, internasjonale oppsummeringsstudier og eventuelt andre norske studier om tiltaket. RESULTATER Litteratursøket resulterte i 220 treff hvorav totalt 9 artikler ble inkludert, åtte nordiske effektstudier og en kunnskapsoppsummering. Cool Kids er detaljert beskrevet og er teoretisk forankret i kognitiv atferdsterapi, som har bred forskningsstøtte som behandling for angstlidelser. Studiene av Cool Kids holder god forskningsmetodisk kvalitet, med før, etter, og oppfølgingsmålinger, relevante og utprøvde måleinstrumenter og et multiinformant perspektiv i flertallet av studiene. Studiene ble gjennomført både i en klinisk gruppe og en gruppe som fikk indikert forebyggende (barn og ungdom som skårer over en terskelverdi på angst) tiltak. I flertallet av studiene var det en statistisk signifikant forskjell mellom intervensjonsgruppen (Cool Kids) og sammenligningsgruppen. Både i en klinisk og i en indikert forebyggende kontekst ble det påvist små til store effektstørrelser. Oppfølgingsstudier viser at effektnivået i stor grad opprettholdes over tid. KONKLUSJON Cool Kids er et evidensbasert tiltak som har et solid teoretisk fundament. Programmet er godt beskrevet. Resultater fra nordiske effektstudier tyder på at programmet kan bidra til reduksjon av angst og depresjonssymptom sammenlignet med vanlig behandling og effekten er vist å holde seg over tid for flere hoved utfallsmål. Cool Kids klassifiseres på evidensnivå 5 – Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.

Oversett med Google Translate
-
Type of intervention

Treatment and Child Welfare Interventions

Topic

Mental Health Problems and Disorders

Emotional Problems

Depression and Depressed Mood

Anxiety Problems

Anxiety and Anxiousness

Intervention

Psychological Treatments

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

The organization of interventions

Group Interventions

Age group

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Characteristics

Ungsinn: Journal of Effective Interventions for Children and Adolescents

More information
Looking for more information on this topic? Click on the links below to search PsykTestBarn and Håndboka