Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga

Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga

Authors
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Year
2022
Journal
Volume
Pages
Har ikke DOI følg lenke for fulltekst: https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/hormonbehandling-vid-konsdysfori/ Sammanfattning och slutsatser SBU har granskat det vetenskapliga underlaget för hormonbehandling, pubertetshämmande och könskonträr, av barn och unga med könsdyfori. - Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att bedöma effekter på könsdysfori, psykosociala förhållanden, kognitiv funktion, kroppsmått, kroppssammansättning eller ämnesomsättning. av pubertetshämmande eller könskonträr hormonbehandling hos barn och ungdomar med könsdysfori. - Det finns ett visst stöd på gruppnivå för att pubertetshämmande hormonbehandling (GnRH) förlångsammar den benuppbyggnad som kan förväntas ske under den följande puberteten (låg tillförlitlighet) men att den vid starten av behandling uppnådda bentätheten bibehålls (låg tillförlitlighet). - Det finns ett visst stöd på gruppnivå för att ungdomar som fått pubertetshämmande hormonbehandling, under en följande könskonträr hormonbehandling med östrogen eller testosteron, återhämtar bentätheten (låg tillförlitlighet), men det går inte att avgöra om bentätheten på sikt kommer helt upp i nivå med unga i den omgivande befolkningen. - Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att bedöma hur ofta ungdomar, efter det att psykologisk/psykiatrisk och medicinsk utredning har inletts på grund av psykosociala problem som har ansetts bero på könsdysfori, väljer att inte påbörja eller att frivilligt avbryta pubertetshämmande eller könskonträr hormonbehandling. Behov av uppföljning och forskning Sammanhållna data som beskriver förloppet för dem som söker för och får en könsdysforidiagnos i Sverige är önskvärda. Randomiserade studier av hormonbehandling vid könsdysfori saknas. Sådana studier är önskvärda men troligen svåra att utföra. De observationsstudier där man gjort mätningar före och efter start av behandling är vanligen analyserade på gruppnivå Det vore önskvärt att också förändringar hos de enskilda personerna analyseras liksom att man förutom medelvärden också visar fördelningen av värden i de studerade grupperna. Utgångspunkt i studierna bör vara pubertetsstadium (biologisk mognad) och inte enbart kronologisk ålder. Observationer under längre tid är önskvärda, särskilt när det gäller återhämtning av bentäthet vid könskonträr hormonbehandling efter pubertetshämmande hormonbehandling, psykosociala effekter och ändrad uppfattning om könsidentitet eller avbrott av behandling. Studier under längre tid av personer som avslutar pubertetshämmande hormonbehandling utan att fortsätta med könskonträr hormonbehandling är önskvärda.

Oversett med Google Translate
-
Type of intervention

Treatment and Child Welfare Interventions

Topic

Minority/Marginalization

LGBT+

Intervention

Pharmacological Treatment

Age group

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Characteristics

Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services

More information
Looking for more information on this topic? Click on the links below to search PsykTestBarn and Håndboka