Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar

Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar

Authors
SBU
Year
2024
Journal
SBU
Volume
Pages
Huvudbudskap Forskning visar att program för socioemotionellt lärande (SEL) stärker de förmågor hos barn och ungdomar som främjar psykiskt välbefinnande. Detta gäller oavsett ålder, kön, socioekonomisk status och grad av psykiskt välbefinnande innan insatsen påbörjades. Slutsatser Efter att ha granskat den vetenskapliga litteraturen har SBU dragit följande slutsatser: SEL-program har medelstora eller små positiva effekter på förmågor som stödjer psykiskt välbefinnande, såsom självkontroll, social medvetenhet, relationskompetens, resiliens och copingstrategier. Resultaten gäller oavsett ålder, kön och socioekonomisk status. Barn med lägre grad av psykiskt välbefinnande tycks gynnas mer av SEL-program än andra barn, men det vetenskapliga underlaget är begränsat. För barn och ungdomar i åldern 12 till 18 år kan programmen även ha positiva effekter på det psykiska välbefinnandet. För yngre barn går det inte att bedöma SEL-programmens effekter på det psykiska välbefinnandet, eftersom det finns för lite forskning. Hur kan de viktigaste resultaten förstås? Alla barn och ungdomar har rätt till psykiskt välbefinnande. Bristande psykiskt välbefinnande kan bland annat påverka barns skolprestationer negativt och ofullständiga betyg från grundskolan ökar risken för framtida psykosociala problem. SEL-program förmedlade till alla barn och ungdomar via förskola och skola skulle kunna öka möjligheten för fler att bibehålla eller förbättra sina förmågor till psykiskt välbefinnande. Vi kan inte påvisa några negativa effekter av SEL-programmen. De flesta av studierna är genomförda i länder utanför Norden och det skulle vara värdefullt att undersöka vilka program som används i svensk förskola och skola. Vad handlar rapporten om? SEL-program syftar till att stärka socioemotionella färdigheter som i sin tur kan bidra till bättre psykiskt välbefinnande. Syftet var att följa upp en tidigare SBU-rapport [1] genom att undersöka effekterna av socioemotionellt lärande, förmedlat genom SEL-program, med avseende på barns ålder, kön, socioekonomisk status och grad av psykiskt välbefinnande innan insatsen påbörjades. Programmen gavs i förskolor och skolor och hade en universell ansats, det vill säga gavs till samtliga barn i klasserna. Vilka studier ligger till grund för resultaten? Totalt inkluderades 69 studier (48 från huvudrapporten och 21 från uppdateringssökningen) i rapporten, N = 98 178. Den senaste litteratursökningen gjordes i mars 2023. Samtliga studier undersökte effekterna av SEL-program på barns och ungdomars (0–18 år) upplevda psykiska välbefinnande (3 utfall) och förmågor till detsamma (9 utfall). Programmen jämfördes främst med sedvanlig undervisning. Studier från samtliga världsdelar fanns med i underlaget.

Oversett med Google Translate
-
Type of intervention

Preventive- and Promotive Health Interventions

Topic

Development and Life Coping Skills

Social skills

Quality of Life

Self-esteem

Well-being

Intervention

The organization of interventions

School/Preschoolbased Interventions

Age group

Infants and Toddlers (0-2 years)

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Characteristics

Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services

More information
Looking for more information on this topic? Click on the links below to search PsykTestBarn and Håndboka