Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga.

Forfattere
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Årstall
2015
Tidsskrift
Volum
Sider
Slutsatser Inget av de manualbaserade programmen för skolan har visats fungera allmänt drogförebyggande. Enstaka program har visats kunna minska konsumtion av tobak eller cannabis eller tungt episodiskt drickande. Effekterna är vanligen i storleksordningen 1–5 procent. Det vetenskapliga stödet räcker inte för att dra några slutsatser om effekten av manual­baserade föräldrastödsprogram i grupp. Skol- och föräldra­stödsprogram har i några studier lett till ökad konsumtion. Så kallade multimodala projekt, det vill säga projekt där olika aktörer i lokalsamhället agerar gemensamt och där flera tillgänglighets­begränsande insatser ingår, kan minska konsumtionen av alkohol hos unga. En förutsättning är att insatserna implementeras väl. Projekt i lokalsamhället där aktörerna i huvud­sak väljer och samordnar olika efterfråge­begränsande insatser har inga eller mycket små effekter på konsumtion av alkohol, cannabis och tobak. Kortvariga insatser i form av motiverande samtal och så kallad personanpassad normativ återkoppling kan minska alkoholkonsumtion hos unga med riskbruk. SBU:s hälsoekonomiska analys över alko­hol­preventivt arbete skattar att två förebyggande insatser skulle kunna ge måttliga kostnader per hälsoeffekt. Förutsatt att andelen ungdomar som intensivkonsumerar minskar med minst 5 procent, skulle ett specifikt skolbaserat program kunna vara kostnads­effektivt. Motiverande samtal skulle kunna vara kostnadseffektivt om andelen ungdomar som intensivkonsumerade minskar med minst 2,5 procent. Trots att litteraturen är omfattande om missbruksprevention finns det stora kunskapsluckor. Nya interventioner som bygger på andra teorier än de utvärderade manualbaserade programmen behöver utvecklas och utvärderas i studier med adekvat design. Ytterligare forskning behövs även avseende interventioner riktade till unga vuxna utanför skol- och hög­skolemiljö, liksom insatser som syftar till att förebygga missbruk av dopningspreparat, läkemedel och spel.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Tema

Rus og spilling

Tobakk

Alkohol

Illegale rusmidler

Dataspill og Internettbruk

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Korttidstiltak

Folkehelsetiltak

Media

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Egenskaper

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.